If you as a parent feel insecure and scared about your child's health, we invite you to read some of our advice about the situation we are going through. In this way your child will obey the rules of social distancing and you as parents will achieve happiness.

Today has found them in a not at all normal normality as parents, teachers but mostly children.

But how accurately did they manage to apply the rules of social distancing?

Are the children sufficiently aware of wearing the mask?

Will your child be able to subconsciously ask his friend to change the mask during a game with his friends, as the friend's mask may have seemed more attractive to him?

Yes, because since children will have to wear masks during school hours, parents have provided their children with decorative masks to try to convince their children?

What if the reality is different from what is planned regarding social distance and the children will not obey the rules of distancing, and you as parents will need to learn new rules?

In order for you as parents to feel calm and confident that your child will obey the rules, then learn to constantly educate them with these rules in these difficult pandemic times.

Rule 1 . Provide a framework of basic rules that your child should follow

Basic rules may include when mom and dad constantly wear the mask in public. Be careful in maintaining social distance. Present these rules in a child-friendly way so that your children understand them.

Rule 2. Explain to your child that rules are important to keep people safe and happy

Kur të gjithë ndjekin rregullat, njerëzit shpesh nuk lëndohen dhe njerëzit e trajtojnë njëri-tjetrin me mirësi dhe respekt. Tregojini fëmijës tuaj se prindërit kanë një punë të rëndësishme për t'i mbajtur fëmijët të sigurt dhe se rregullat ekzistojnë për t'u siguruar që askush mos të ndihet i pasigurt nga virusi COVID-19 . Shpjegoni se respektimi i rregullave të distancës  është se si ata të ndihen të sigurt.

Rregulli 3. Mësojini fëmijëve tuaj sjelljen e gabuar për t'u dhënë mësim

Pasojat natyrore shpesh janë mënyra më e mirë për të mësuar bindjen. Mësimi i shkakut dhe pasojës është aq i natyrshëm sa fëmijët e kuptojnë se çfarë ndodhi dhe pse ndodhi. Nëse fëmija juaj do të kuptojë se nësë mos mbajta e maskës do t'i bëjë ata që mos shkojnë në shkollë, dhe se mund të sëmuren atëherë ata do të ndërgjegjësohen per respektimin e masave.

Rregulli 4. Zbatoni rregullat vazhdimisht, çdo herë, në mënyrë që fëmijët tuaj të mësojnë atë që prisni

Kjo eliminon çdo pasiguri ose dyshim në mendjen e fëmijëve për atë që është e pranueshme dhe e papranueshme. Por nëse ata do të shohin se vetë ju si prindër jeni të përgjegjëshëm dhe ata do të mësojnë nga përgjegjshmëria juaj.

Rregulli 5. Dëgjoni nëse fëmija juaj ka nevojë të komunikojë se si ndihet rreth situatës së pandemisë

Pasi ta keni dëgjuar, fëmija  juaj, do të shkojë butësisht  drejt bindjes, pra rregullat që ai po zbaton janë në të mirë të tij. Dëgjimi dhe kuptimi shpesh e ndihmon një fëmijë të lëvizë përmes rezistencës drejt bindjes.

Rregulli 6. Falënderoni fëmijën tuaj kur  ju bindet

Përforcimi pozitiv i sjelljes që dëshironi do ta motivojë fëmijën tuaj të përsërisë këtë bindje. Njerëzit zakonisht e duan dëgjimin e lavdërimit, i cili ka një efekt të fuqishëm në motivim. Ndaj falenderoni fëmijët tuaj që ata janë duhe zbatuar rregullat e distancës.

Rregulli 7. Vendosni një shembull të duhur në lidhje me respektimin e rregullave që fëmija juaj ta shohi

Your parenting example is powerfully effective in motivating the behaviors you want. When your children understand that the rules of social distancing must be followed, they will understand the importance of obedience.