Nëse gjatë vitit 2020, keni pasur dy punë, pavarësisht shumës që jeni paguar në secilën prej tyre, duhet të hiqni para mënjanë çdo muaj, në mënyrë që të mos ju rëndojë kur të duhet të paguani tatimin shtesë deri në fund të prillit 2021. Këtë formë kursimi do të duhet ta bëni tashmë çdo muaj për periudhën në vijim.

Të gjithë të dypunësuarit do të duhet të deklarojnë të ardhurat e përfituara në vitin 2020 deri më 30 prill 2021, pavarësisht nivelit të të ardhurave. Deklarimin, deri tani e bënin të dypunësuarit me të ardhura vjetore mbi 2 milionë lekë, por nga viti 2021 këtë do të duhet ta bëjnë dhe ata që nuk e kalojnë kufirin e 2 milionë lekëve, sipas ndryshimit të ligjit të tatimit mbi të ardhurat.

Ligji ka hyrë në fuqi në janar 2020 dhe deklarimi për pagat e 2020-ës do të duhet të bëhet deri në fund të prillit 2021, kur individët do të duhet më pas të derdhin në bankë tatimin shtesë.

Kjo do të sjellë automatikisht rritje të tatimit të të ardhurave për këtë kategori, pasi do të përjashtohen vetëm njëherë nga TAP zero deri në kufirin e 30 mijë lekëve dhe nëse të ardhurat e tyre i kalojnë 150 mijë lekë në muaj, do të tatohen për diferencën me 23%.

Kjo do të bëjë që individi i dypunësuar, i cili ka pasur p.sh., dy paga minimale nga 26 mijë lekë secila, të paguajë minimumi edhe 13% të diferencës prej 22 mijë lekë (52 mijë lekë-30 mijë lekë), prej 2,860 lekë në muaj, ose 34320 lekë në vit (280 euro). Kjo është shuma minimale, pasi sa më e lartë paga, aq më shumë do të paguhet tatim shtesë mbi të ardhurat.

Të dypunësuarit duhet të mendojnë ndërkohë dhe për tatimin e 2021-shit (që do ta paguajnë deri në prill 2022), që do të jetë më i lartë për shkak se paga minimale nga 1 janari 2021 është rritur në 30 mijë lekë. Kjo do të bëjë që shuma minimale e tatimit e cila do të paguhet deri në prill 2022 të jetë 3,900 lekë në muaj, ose 46,800 lekë në vit, apo 400 euro më shumë çdo vit.

Ndaj, çdo person që është i dypunësuar, duhet të heqë mënjanë çdo muaj të paktën rreth 4,000 lekë, që të mos detyrohet ta sigurojë shumën njëherësh në prill të vitit të ardhshëm. Automatikisht, tatimi i të dypunësuarve ul pagën reale që ata kanë marrë deri më sot, sidomos kjo më e ndjeshme për kategoritë që marrin paga minimale dhe për të siguruar jetesën janë angazhuar në dy apo më shumë punë (fason, pastrim, etj).

Preken 35 mijë të punësuar

Tatimet kanë bërë të ditur më herët se janë rreth 35 mijë të dypunësuar në vend, ose rreth 5% e totalit të të punësuarve me pagë në vend.

Sipas ndryshimeve ligjore dhe udhëzimit që e shoqëron atë, individët rezidentë ose jorezidenë, të cilët janë të punësuar në më shumë se një punëdhënës, deklarojnë në deklaratën e tyre vjetore të të ardhurave, në një shumë të vetme, të gjitha të ardhurat e siguruara nga punësimi, llogarisin shumën totale të detyrimit tatimor mbi pagat, zbresin, kur është rasti, tatimin e mbajtur nga punëdhënësi dhe përcaktojnë shumën e detyrimit tatimor që duhet të paguajnë për buxhetin e shtetit.

Ky parashikim zbatohet për individët, të cilët kanë përfituar të ardhura nga punësimi nga më shumë se një punëdhënës, duke filluar nga 1 janari 2020. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve asiston në çdo rast për përllogaritjen e tatimit për individët që realizojnë të ardhura nga punësimi në më shumë se një punëdhënës dhe me qëllim asistencën e tatimpaguesve, publikon në website-n e saj një tabelë në format Excel-i, e cila shërben si shembull llogaritje për çdo situatë.

Sipas Drejtorisë së Tatimeve, kjo formë e tatimit shmang evazionin dhe sjell një vlerësim më të drejtë për ata persona që marrin të njëjtën shumë parash, por njëri individ e merr në një vend pune dhe tjetri në dy apo më shumë.

Si do të bëhet deklarimi në prill

Deri në janar të vitit 2020, kategoria e tatimpaguesve të cilët deklaronin të ardhurat e tyre nga dypunësimi, si dhe të ardhura të tjera (DIVA) ishte e atyre individëve që kishin të ardhura deri në 2 milionë lekë në vit.

Sipas Tatimeve, tashmë janë të detyruar që të plotësojnë deklaratën e të ardhurave personale përfshirë edhe ata që kanë të ardhura nën 2 milionë lekë. Të gjithë këta duhet të plotësojnë DIVA-n, të bashkojnë të ardhurat bruto nga punësimi dhe shpërblimet e marra, të rillogarisin tatimin për të ardhurat personale sipas tabelës së tatimeve me përqindjet e caktuara.

Të gjithë ata individë që, p.sh. gjatë vitit tatimor 2020 kanë marrë pagë minimale në dy vende pune (26 mijë dhe 26 mijë, pra 52 mijë lekë në total) dhe asnjëri nga vendet e punës nuk i ka mbajtur tatim mbi të ardhurat për arsye se është poshtë nivelit 30 mijë, nga ky vit, ky individ duhet të mbledhë të ardhurat personale, të llogarisë tatimin, minus 30 mijë nga të dyja, dhe 22 mijë lekëshin ta tatojë më 13%. Ky individ duhet të paguajë tatim shtesë në muaj prej 2860 lekësh dhe për gjithë vitin 34320 lekë, ose rreth 280 euro. Kjo është një kategori që nuk është tatuar në asnjë punëdhënës…

Lexoni artikullin e plotë KËTU.