The resumption of the school year in this pandemic period has found teachers with a range of questions they have about learning, especially in case they become infected. The following article will help you with a series of questions and answers, so that you feel somewhat less confused.

Maybe not even parents, students but mostly teachers do not want to think about it, or accept it, but returning to school this school year comes with the risk of infection with the COVID-19 virus. Now, while schools are open, COVID cases are being reported every day, many of them teachers and students, only on the third day of school.

We all know that everyone is trying to be as careful as possible, putting on the mask, respecting the measures of social distancing, disinfecting the school premises, but what if teachers are infected with Covid-19 and should be quarantined?

What should they do as teachers? And, what are their rights?

Here are some questions that teachers often have in mind, and along with them will come a helpful answer.

Here is how it works in the US, and is it worth applying to us?

If I get infected with COVID-19, do I have to use my license for various reasons?

The Family Coronavirus First Response Act, signed into law in March 2020, provides up to 80 additional hours of rest for employees with COVID. This is in addition to the medical leave provided by your employer. However, beyond those 80 hours, it is up to everyone to decide what to do with the medical hours.

What if I have to quarantine? Do I have to use the days I have for different reasons to do this?

The 80 hours of extra time provided by the Family Coronavirus Response Act, this international act also applies to quarantine if you are told to do so by the government or a doctor, or if you are caring for someone who either has COVID or needs to quarantine.

What if I teach distance learning and get sick? Can I take extra time then?

Ligji federal, në SHBA zbatohet për të gjithë punonjësit, pavarësisht nëse ata punojnë nga shtëpia apo personalisht.

Kur mund të kthehem në shkollë nëse jam i karantinuar ose i sëmurë?

Kjo është një situatë tjetër. Mësuesit duhet të marrin leje nga një mjek ose të pajisen me një test negativ COVID-19 për t'u kthyer në shkollë. Për këtë zbatoni rregullat që ka vendi ku ju banoni.

Po sikur të duhet të marr më shumë se 2 javë leje për diçka që lidhet me COVID?

Në këtë rast, FMLA (Ligji i Pushimit Mjekësor Familjar) është zgjeruar në mënyrë që punonjësit të kenë deri në 10 javë pushim me pagesë me dy të tretat e normës së tyre të pagës nëse nuk mund të punojnë, sepse duhet të kujdesen për  fëmijët, për shkak të mbylljes së shkollës ose çerdheve.

Ju do të merrnit më parë 80 orë pushim me pagesë para se të fillonte përfitimi FMLA. Gjithashtu, nëse shkolla juaj ju siguron burimet për të punuar nga shtëpia, ju nuk keni të drejtë për këtë përfitim.

Nëse infektohem me COVID-19, çfarë informacioni duhet të raportoj?

Nëse jeni të ekspozuar ndaj COVID-19 jashtë shkollës, duhet ta raportoni këtë tek drejtori juaj ose  tek departamenti i burimeve njerëzore. Kjo kërkon që privatësia juaj shëndetësore të hiqet për arsye të shëndetit publik.

Nëse jeni i ekspozuar ndërsa jepni mësim, mund të prisni që shkolla juaj të nxjerrë një njoftim që nuk ka ndonjë informacion identifikues, por i bën të ditur prindërit se ka pasur një ekspozim. Sigurisht, shkollat janë vende të vogla dhe njerëzit mund të kuptojnë se cilët mësues ose studentë ishin të parët që u ekspozuan. Fatkeqësisht, nuk mund të bëhet shumë për këtë.

Although COVID-19 is a new virus, teachers need to get an answer to the questions they have. Teachers can get sick all the time, so schools should have policies to protect employees' privacy if they get COVID or any other illness.