Today, October 2 at 18:00 (Albanian time) is the first day to apply for the American Lottery. Applications will run through Thursday, November 5, 2020.

"Registration for the DV-2021 Lottery Program will be from October 2, 18:00 to November 5, 2019, 17:00! Continue to follow us on Facebook to get tips on completing your application. My advice is "The first thing is to open our website and read this year's instructions. They are translated into Albanian! Here you can find the instructions: https://bit.ly/2l7myjg ", wrote the US Embassy a few days ago .

Eligibility to apply:

Requirement 1:Individuals born in a country whose natives qualify to apply for the lottery program may be eligible to apply. If you were not born in an eligible country to apply for the lottery, there are two ways you can qualify. Was your spouse born in an acceptable place to apply for the lottery? If so, you can declare your spouse's place of birth on the lottery registration - provided your name and spouse's name are listed on the selected application, you are issued a visa, and enter the US the same time. Were you born in a country whose natives are not eligible to apply for the lottery, but neither of your parents was born, or is not? was he a legal resident there at the time you were born? If so, you can declare one of your parents' birthplaces as your birthplace if this place is eligible for the DV-2021 program.

Requirement 2: Each applicant must complete either the education requirement or the lottery program work experience requirement, possessing the following:

A high school education or its equivalent, defined as the successful completion of 12 years of full-time formal 9-year and secondary education;

Two years work experience within the past five years in an employment that requires at least 2 years of training or experience to practice. The US Department of Labor O * Net OnLine Database will be used to determine if the work experience qualifies for the lottery.

Registration period

Regjistrimet për Programin e Lotarisë DV-2021 duhet të kryhen në mënyrë elektronike në: www.dvlottery.state.gov, duke nisur nga ora 12.00 (ora 18.00 sipas orës sonë), e premte 2 tetor 2020, deri në mesditë, Ora Standarde Lindore (EST) (GMT-5), e enjte, 5 nëntor 2020. Mos prisni deri në javën e fundit të periudhës së regjistrimit, pasi kërkesat e shumta mund të shkaktojnë mbingarkes? të faqes së internetit. Aplikimet me letër ose aplikimet e vonuara nuk do të pranohen. Ligji lejon vetëm një regjistrim për çdo person gjatë periudhës së regjistrimit. Departamenti i Shtetit përdor teknologji të sofistikuar për t’u vënë në dijeni të regjistrimeve të shumëfishta. Individët që kanë aplikuar më shumë se një herë gjatë një periudhe regjistrimi do të skualifikohen.

Plotësimi i regjistrimit elektronik

Plotësoni Formularin Elektronik të Regjistrimit për Vizën e Shumëllojshmërisë (E-DV Entry Form ose DS5501) online në faqen zyrtare ëëë.dvlottery.state.gov. Regjistrimet e papërfunduara nuk do të pranohen. Regjistrimi për Programin e Lotarisë është falas. Ne ju rekomandojm? fuqimisht të plotësoni vetë formularin e regjistrimit, pa ndihmën e një “këshilluesi për viza”, “agjenti të vizave” ose personave të tjerë që ju ofrojnë ndihmë. Nëse është dikush tjetër që ju ndihmon, duhet të jeni të pranishëm në momentin e përgatitjes së regjistrimit, në mënyrë që t’u përgjigjeni të gjitha pyetjeve në mënyrë sa më t? sakt?, të merrni flet?n e konfirmimit dhe numrin e konfirmimit. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që të pajiseni me faqen e konfirmimit dhe numrin e konfirmimit. Pa këtë informacion, nuk do të jeni në gjendje të hyni në sistemin online, i cili do t’ju informojë mbi statusin e regjistrimit tuaj. Duhet të jeni të kujdesshëm në rastin kur dikush ofrohet të ruajë flet?n tuaj të konfirmimit dhe numrin tuaj të konfirmimit. Ju gjithashtu duhet të keni akses tek posta elektronike që keni vendosur tek regjistrimi juaj në E-DV. Lexoni Pyetje të Shtruara Shpesh për më shumë informacion rreth mashtrimeve të Vizave të Shumëllojshmërisë.  Pasi të keni dor?zuar elektronikisht regjistrimin e plotë, juve do t’ju shaqet një faqe konfirmimi, e cila përmban emrin tuaj dhe numrin tuaj unik të konfirmimit. Printojeni këtë faqe dhe ruajeni. Duke filluar nga 6 qershori 2021, ju do të mund të kontrolloni statusin e regjistrimit tuaj në faqen zyrtare www.dvlottery.state.gov, duke klikuar mbi Kontrollin e Statusit të t? Regjistuarit dhe duke futur numrin unik të konfirmimit dhe informacionin personal. Kontrolli i Statusit të t? Regjistuarit do të jetë e vetmja mënyrë informimi mbi përzgjedhjen tuaj për Lotarinë DV-2020, duke ju dhënë udhëzime se si të vazhdoni m? tej me aplikimin tuaj dhe duke ju njoftuar mbi takimin për vizë emigrimi.

Çfarë duhet për regjistrimin

Ju duhet të paraqisni informacionin e mëposhtëm për të plot?suar regjistrimin tuaj E-DV:

1. Emrin – mbiemrin, emrin, emrin e mesit – ekzaktësisht siç shkruhet në pasaportë. Tek emri i mesit do të klikoni kutinë: “no middle name”.

2. Datën e lindjes – ditë, muaj, vit.

3. Gjininë – mashkull ose femër.

4. Qytetin e lindjes.

5. Shtetin e lindjes – Përdorni emrin me të cilin njihet aktualisht shteti ku keni lindur.

6. Vendi i kualifikueshëm për Programin e Lotarisë – Nëse keni lindur në Shqipëri, nuk ka nevojë t’i përgjigjeni kësaj pyetjeje. Vendi i kualifikueshëm për Programin e Lotarisë normalisht do të jetë i njëjtë me atë të lindjes. Vendi i kualifikueshëm për Programin e Lotarisë nuk lidhet me vendin ku jetoni. Nëse keni lindur në një vend jo të kualifikueshëm për Programin e Lotarisë, lutemi rishikoni Pyetje të Shtruara shpesh për të parë nëse ka mënyrë tjetër që mund t’ju bëjë të kualifikueshëm.

7. Fotografitë e t? regjistruarve – Fotografi personale pa syze, të nxjerrë 6 muajt e fundit, për ju si aplikant kryesor, të bashkëshortit/es, si dhe të të gjithë fëmijëve të përfshirë në regjistrim. Dorëzimi i Fotografisë Dixhitale për specifikime teknike dhe të kompozimit. Nuk është e nevojshme të përfshini një foto të bashkëshortes/it dhe fëmijëve tashmë qytetarë amerikanë ose Rezidentë të Përhershëm të Ligjshëm (me green card), por në rast se i përfshini nuk do të ketë pasoja në aplikimin tuaj për vizë shumëllojshmërie. Fotografitë në grup nuk do të pranohen; duhet të paraqisni nga një fotografi për çdo individ. Regjistrimi juaj mund të skualifikohet ose viza juaj të refuzohet nëse fotografitë tuaja nuk janë të kohëve të fundit, janë të manipuluara në një formë apo në tjetrën, ose nuk respektojnë specifikimet e mëposhtme. Nëse përfshini fotografi që e kishit përdorur në regjistrimin e vitit të kaluar (DV-2020), ju do të skualifikoni automatikisht, ndaj përdorni fotografi të nxjerrë kohët e fundit.

8. Adresa postare:

Adresa Rreshti 1

Adresa Rreshti 2

Qyteti

Rrethi

Kodi Postar

Shteti

9. Shteti ku jetoni aktualisht.

10. Numri i telefonit.

11. Adresë E-maili - Një adresë poste elektronike (e-mail) në të cilën ju keni akses t? drejtp?rdrejt?. Nëse aplikimi juaj përzgjidhet dhe ju i përgjigjeni njoftimit të përzgjedhjes tuaj nëpërmjet Kontrollit të Statusit të t? Regjistruarit, ju do të merrni e-maile të tjera komunikuese nga Departamenti i Shtetit duke ju njoftuar që informacion me detaje i intervistës për vizën emigruese ?sht? vendosur në Kontrollin e Statusit të të Regjistruarve. Departamenti i Shtetit kurrë nuk do t’ju dërgoj? një e-mail duke ju thënë se ju jeni përzgjedhur për programin e DV-s?. Shikoni Pyetjet të Shtruara Shpesh për më shumë informacion në lidhje me procesin e përzgjedhjes.

12. Niveli më i lartë i arsimimit që ju keni arritur deri më sot: (1) vetëm Shkollë fillore, (2) disa vite shkollë të mesme, pa diplomë (3) Diploma e shkollës së mesme, (4) Shkollë profesionale, (5) Disa kurse universiteti, (6) Diplomë universitare, (7) Disa nivele të kurseve pasuniversitare, (8) Master, (9) Disa kurse të doktoraturës dhe (10) doktoraturë.

13. Statusi aktual martesor – (1) i/e pamartuar, (2) i/e martuar dhe bashkëshorti/ja ime nuk është qytetare amerikane, apo me green card, (3) i/e martuar dhe bashkëshorti/ja ime është qytetare amerikane, ose me green card, (4) i divorcuar, (5) i ve, ose (6) i ndarë ligjërisht. Vendosni emrin, datën e lindjes, gjininë, qytetin e lindjes, shtetin e lindjes së bashkëshortit/es tuaj, dhe një fotografi të bashkëshortit tuaj që plotëson specifikimet teknike të njëjta si fotoja juaj. Mosvendosja e bashkëshortit/es tuaj n? regjistrimin tuaj personal p?r lotarin? do të rezultojë në skualifikimin e aplikantit kryesor dhe të refuzimit të të gjitha vizave të rastit në kohën e intervistës për vizë. Ju duhet të përfshini në regjistrimin tuaj bashkëshortin/en tuaj edhe në qoftë se keni ndërmend të divorcoheni përpara se të aplikoni për një vizë. Mospërfshirja e një bashkëshorti/eje ekzistuese në datën që po dorëzoni aplikimin tuaj është shkak për skualifikim dhe refuzim të vizës. Nëse bashkëshorti/ja juaj është qytetar Amerikan apo Banor i Përhershëm i Ligjshëm, mos e përfshini atë tek aplikimi juaj. Një bashkëshort i cili tashmë është një qytetar Amerikan apo një banor i ligjshëm i përhershëm nuk do t? kërkoj? dhe as nuk do t’i lëshohet një vizë DV. Ndaj, nëse ju zgjidhni opsionin “I martuar dhe bashkëshorti/ja ime është qytetare amerikane, ose me green card” tek aplikimi juaj, sistemi nuk do t’ju kërkojë të vendosni informacionin për bashkëshortin/en.

14. Numri i fëmijëve - Renditni emrin, datën e lindjes, gjininë, qytetin e lindjes, dhe shtetin e lindjes për të gjithë fëmijët e pamartuar nën moshën 21 vjeç në ditën e regjistrimit tuaj elektronik, pavarësisht nëse ata jetojnë apo jo me ju, apo s’kanë ndërmend t’ju shoqërojnë ose ndjekin për t'u bashkuar me ju të emigroni në Shtetet e Bashkuara. Ngarkoni fotografi individuale të secilit prej fëmijëve tuaj duke përdorur specifikimet teknike të njëjta si fotografia juaj.

Sigurohuni që të përfshini:

• të gjithë fëmijët biologjikë;

• të gjithë fëmijët ligjërisht të bir?suar nga ju; dhe,

• të gjithë fëmijët/thjeshtërit nga martesat e mëparshme që janë të pamartuar dhe nën moshën 21 vjeç në datën e aplikimit tuaj elektronik, madje edhe në qoftë se ju nuk jeni më të martuar ligjërisht me prindin e fëmijës, dhe madje edhe në qoftë se fëmija aktualisht nuk banon me ju dhe/ose nuk do të emigrojë me ju.

Fëmijët e martuar dhe fëmijët 21 vjeç e lart në datën kur ju kryet regjistrimin tuaj nuk janë të pranueshëm për programin e DV-së. Megjithatë, në rrethana të caktuara Akti i Mbrojtjes të Statusit të Fëmijëve mund t’i mbrojë fëmijët nga "përjashtimi p?r shkak t? moshës (CSPA)". Nëse aplikimi juaj i DV është bërë para se fëmija juaj i pamartuar t? kishte mbushur 21 vjeç, dhe fëmija mbush 21 para lëshimit të viz?s, ai/ajo mund të trajtohet sikur ai/ajo të ishte nën 21 për qëllimin e shqyrtimit të vizës, gjithmonë nëse gjendet i/e kualifikuar sipas formulës së CSPA-së.

A child who is already a U.S. citizen or a lawful permanent resident does not need a diversity visa, and you will not be penalized for not including such family members in your application. Failure to register for the lottery of all eligible children will result in the disqualification of the lead applicant and the denial of all casual visas at the time of the visa interview.