Mësuesit e shkollës “Qemal Stafa” kanë evidentuar disa ushtrime që penalizojnë maturantët për të marrë notën maksimale, 10, për shkak të nivelit të lartë të vështirësive dhe përkthimit të gabuar të pyetjeve. Për këtë arsye, ata kanë dërguar një letër zyrtare në adresë të Ministrisë së Arsimit për t’I kërkuar kësaj të fundit të marrë parasysh edhe kushtet social-psikologjike të këtyre dy viteve gjatë të cilave kanë ndjekur shkollës këta nxënës.

TCh ka publikuar rekomandimet që mësuesit e gjimnazit “Qemal Stafa” ia kanë dërguar Ministrisë së Arsimit, duke i kërkuar të marrë në konsideratë këto problematika duke qenë se edhe mësimi është zhvilluar kryesisht online dhe me orë të reduktuara.

Konstatuam se testi i matematikës është mbi nivelin mesatar duke tentuar drejt nivelit të lartë të vështirësisë në strukturë ne hartimit të testit. Gjithashtu testi përmban ushtrime të nivelit të lartë dhe shumë të lartë të zhvilluara në një orë të vetme mësimore përkundrejt gjithë koncepteve mësimore të trajtuara në tematikën përkatëse dhe gjatë mësimit online si dhe e një niveli të lartë dhe shumë të lartë të vështirësisë në kundërshtim me çfarë ishte parashikuar. Testi kishte ushtrime të cilat kanë pasur të paformuluara mirë kërkesat ose të përkthyera gabim”, thuhet në rekomandimin e bërë.

Duke mbajtur parasysh fushën “Mirëqenia e nxënësve” në një situatë të pazakontë ku nxënësit për dy vite me radhë nuk kanë qenë të qetë psikologjikisht, me mësim të reduktuar pasi kanë qenë në zonën e kuqe në kuadër të situatës COVID – 19, si dhe duke respektuar se nxënësit kanë nivele dhe stile të ndryshme të nxëni dhe nivele të ndryshme të kuptuari pasi bëjmë shumë punë me ta kur i kemi fizikisht në shkollë për të mbështetur të nxënit dhe progresin e tyre, çështje kjo e cila online është e vështirë të realizohet dhe e pakontrollueshme nga ana jonë pasi varet nga koha që i kushton çdo nxënës të nxënit, matematika është shkencë ekzakte dhe nxënësit e nivelit bazë dhe mesatar kanë nevojë për mbështetje të vazhdueshme, lutemi të merret në konsideratë për sa më sipër”, thuhet më tej në njoftimin e Departamentit të Matematikës.